Suministros de Auga Pura e Nitróxeno líquido

 

O CACTI conta cos seguintes servizos de suministro:

 

Subministración de Nitróxeno líquido

Esta unidade ofrece ós distintos centros universitarios, de investigación e empresas de noso entorno o subministro de este gas licuado, de forma centralizada para que podan cubrir as súas necesidades, tanto docentes como de investigación, en pequenas cantidades y ós que no lles sexa rentable a contratación individual deste subministro.

 

Para a prestación de este servizo o centro subscribiu contrato con una empresa de gases que permite manter un stock constantemente dispoñible deste gas licuado.

 

A Subministración de N2 Liquido e Auga Pura non require realizar unha solicitude de servizos a través da Plataforma @ LIMS. A petición de Nitróxeno líquido realízase na Conserxería do Centro. O solicitante debe indicar ao persoal da conserxería, o nome do profesor (IP) responsable e o Número de partida orzamentaria ou abono á que se cargarán os gastos pola subministración. No caso de usuarios externos deben dar o nome do solicitante, institución e empresa facilitando o número de CIF. O control destas subministracións faise sobre a plataforma de gestion de servizos @ LIMS. O usuario debe dispoñer do seu propio contedor (dewar).

 

HORARIO DE DISPENSACIÓN DE N2 LIQUIDO

 • De Luns a Venres en horario de mañá (ata as 14:30 h).
 • Os envases pódense entregar no horario de apertura do Centro (de 8:30 h ata 20:30 h).
 • Á entrega da subministración daráselle tamén un recibo en papel.

 

Subministración de Auga pura

A auga pura pode obterse a partir da utilizada normalmente para consumo, como único requisito necesitase que sexa potable, obtendo un auga purificada con baixo contido en ións, materia orgánica, microorganismos, coloides e partículas. Para obter esta calidade faise pasar o auga da rede primeiro por un filtro de carbón activo e por un bloque de pretratamento, sendo encamiñada a continuación hacia os módulos cas membranas de osmose inversa. Esta unidade conta con dous equipos, un de auga pura e outro de auga ultrapura.

 

O auga ultrapura prodúcese a partir da obtida polo sistema arriba descrito, sendo a súa principal característica o menor contido en carbono orgánico total. O auga pretratada pasa a través dunha cámara de fotooxidación ultravioleta, equipada con una lámpada ultravioleta (UV) de doble lonxitude de onda que oxida os residuos de materia orgánica liberados na fase de pretratamiento, presentando tamén una función xermicida. Como último paso, atravesa un bloque de purificación que elimina os compostos ionizados.

 

Entre as utilidades destas augas destacan as análises instrumentais de alta sensibilidade, como os realizados mediante GC, GC/MS, HPLC, monocapas de Langmuir Blodgett e fabricación microelectrónica.

 

Dotación instrumental e características:

 • Equipo de auga pura Millipore Elix 5.

  • Caudal de auga purificada de 5 l/h.

  • Rexeito iónico típico mínimo do 97-94%.

  • Eliminación de partículas e de microorganismos superior ó 99%.

  • Eliminación de materia orgánica (PM> 100) tamén superior ó 99%.

 • Tanque de almacenamento para auga pura Millipore de polietileno de 60 l.

 • Equipo de auga ultrapura Millipore MILLI-Q Advantage A10.

  • Caudal de producción de 0,05 – 2,0 l/min.

  • Carbono Orgánico Total (C.O.T.) menor a 5 ppb.

  • Resistividade de 18,2 MOhmios.cm. a 25 º C.

  • Conductividade 0,055 µS/cm. a 25 º C.

  • Partículas ≤ 1/ml (tamaño particula > 0,22 µm).

  • Microorganismos ≤ 1 UFC/ml.

 

A solicitude de servizos debe ser presentada nos servizos administrativos do C.A.C.T.I. seguindo o modelo establecido para tal fin, unha vez sexa autorizada polo responsable da entidade solicitante. Esta solicitude será anotada no libro de rexistro do centro e será atendida por rigoroso orden de entrada.

 

O único requisito que deberán cumprir os usuarios é o de aportar un recipiente en condicións de limpeza extremas para poder transportar o auga.

 

Web desarrollada por Linckia